παρρησία


παρρησία
ἡ παρρησία (παν + ρη-) ['всеречие'] 1. свободоречие, свобода слова; прямота высказываний; 2. доверие; открытость

Древнегреческо-русский учебный словарь. - С-П.: "Нотабене". 1997.